Før du søger

Går du med en idé til et godt projekt, så kan LAG Fjordlandet støtte med op til 50%* af projektomkostningerne. LAG Fjordlandet yder støtte til projekter, der hjemhører i Lejre og Frederikssund kommuner, og som falder ind under LAG Fjordlandets udviklingsstrategi. Det er derfor en god ide, at du orienterer dig grundigt om reglerne forud for din ansøgningsproces. Læs bl.a.:

 • LAG Fjordlandets udviklingsstrategi (link til højre)
 • Projektvejledningen, udfærdiget af Plan- og Landdistriktsstyrelsen (link til højre)
 • Prioriteringskriterier, hvad er det lige LAG Fjordlandets bestyrelse lægger vægt på (link til højre)
 • Da det er EU midler, bør du kort gøre dig bekendt med “de minimis” reglerne og rekvirere en erklæring fra koordinator, til din ansøgning.
 • Da det er EU midler, bør du undersøge regler om “udbud” hvis din ansøgning overstiger 300 t.kr. Rekvirer de detaljerede oplysninger hos koordinator, til det videre arbejde med udbud.
 • Se også de vejledninger og hjælpevideoer der er i fanebladet “søg LAG”.

LAG Bestyrelsen kan indstille 2 typer projekter til støtte:

 1. Rammevilkårsprojekter (almennyttige), hvis formål det er at sikre grøn omstilling, skabe nye fælles faciliteter, oplevelser, øge trivsel, understøtte fællesskaber og udvikle livet på landet og i landsbyerne. Ofte er projekter båret af frivillig arbejdskraft, og udmønter sig i gratis oplevelser og servicetilbud
 2. Erhvervsprojekter, hvis formål det er at skabe vækst i små lokale virksomheder, nye jobs, udvikle nye turisme-, service- og produkttilbud samt fremme en grøn omstilling og bæredygtighed

*LAG Fjordlandet kan dække op til 50% af de projektomkostningerne – dog maks. 400 t.kr. pr. ansøgning.

LAG koordinatoren hjælper gerne med sparring omkring din projektidé, og konkret vejledning om hele ansøgningsprocessen. Det er gratis at få vejledning. Inden du kontakter os, opfordres du til at læse LAG Fjordlandets udviklingsstrategi og kigger på de øvrige links, der er indsat her på siden.

Udviklingsstrategi

Som potentiel ansøger er det en god idé at læse vores udviklingsstrategi.

Læs Udviklingsstrategien 

Projektvejledning

Vejledning om tilskud til LAG-Projekter

Læs mere her

De minimis regler i EU

LAG midler er støttet af EU. Derfor indgår der særlige regler om, hvor meget statsstøtte du kan modtage, hvis der er tale om erhvervsudvikling.

Læs De minimis regler i EU

Den ultrakorte version af LAG Fjordlandets strategi

LAG Fjordlandets strategi 2023-2027 understøtter nye spændende måder at udvikle Fjordlandet på:

Her er en række spørgsmål og indsatser, som LAG Fjordlandet har identificeret:

Erhverv:
Håndværk, produktion og forædling: Fjordlandet er stadig et landbrugsland, som har et potentiale til at forædle fødevarer, til glæde for både de helt lokale, og alle spisende i København, hvad enten de kommer på besøg eller spiser hjemme. Der er potentiale for yderligere udvikling af små produktionserhverv, såsom forædling og håndværk, støtte til selvstændighedskulturen i landdistriktet, hvor transporten til arbejdspladsen er minimal hvis ikke den foregår på hjemmeadressen eller i lokale fællesskaber og partnerskaber.
Ressource samarbejde: en del af fremtiden handler om at få mere ud af færre, og eksisterende ressourcer. I Fjordlandet er der fx bygningsmasse, som engang var landbrugsbygninger og som nu står og venter på nyt liv. Måske vi kan dele faciliteter, salgskanaler, logistikmuligheder, hvad enten vi laver fritidstilbud, turismeinvolvering, kulturglæder eller erhvervsudvikling – og måske endda på tværs af sektorer – måske på tværs af det frivillige og det lønnede, på tværs af gæst og fastboende.
Bæredygtighed: Hvordan kan vi sikre den 3-dobbelte bundlinje med nye initiativer, så der både tilgodeser sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn. Det globale ressource-pres sætter gang i innovative tanker, der kan understøtte det gode liv både for bofaste og for gæster i Fjordlandet.

Rammevilkår:
Turisme og oplevelsesøkonomi: LAG støtter bl.a. videreudvikling og nye oplevelser, kulturtilbud, natur- og outdooroplevelser. Kan der ske en lokal forankring og sammenkædning af de ressourcer, som er til stede i Fjordlandet? Områdets kendetegn er små, lokale turisme- og kulturtilbud. Kan vi skabe naturformidling på fjordene? Hvordan kan vi sætte alle vores små perler på en snor og gøre det små til det store?
Lokale bæredygtige fællesskaber: Hvad skal der til for at skabe mere liv i de lokale landsbyer? Understøtte bosætning og det gode liv i Lejre og Frederikssund kommuner? Skabe brobygning imellem generationerne? Det robuste lokalsamfund har stærke bæredygtige bundlinjer både socialt, miljømæssigt og økonomisk.

I perioden 2023-2027 har LAG Fjordlandet lagt en udviklingsstrategi, der tilgodeser udviklingen inden for:

 • Erhvervsprojekter, nye, små virksomheder og innovation: LAG Fjordlandet ønsker understøtte projekter der skaber nye job i lokalområdet, støtter opstart af mikrovirksomheder og små virksomheder og iværksættere med sunde forretningsplaner. LAG støtter koncepter der skaber nye erhvervssamarbejder og udvider værdikæderne internt i kommunerne. LAG har fokus på turismeprojekter, der skaber grundlagt for at tiltrække turister til området, og en samlet forbedret økonomi for områdets aktører. Underliggende støttes projekter, der har en bærende grundtanke med fokus på den bæredygtige og grønne omstilling.
 • Udvikling af landdistrikter og de levende landsbyer: LAG støtter projekter, der skaber mulighed for distancearbejde, hjemme i landsbyen, igennem fx kontorfællesskaber, hvorved landsbyerne bevarer liv i løbet af dagen, mens trafik og pendling formindskes. LAG tror på det øger livskvaliteten og giver tid til lokale fællesskaber og fokus på det lokale område. LAG vil støtte projekter, der understøtter bosætning i landsbyerne igennem kultur, kulturhistorie og lokale fællesskabsskabende projekter. Det kan fx være co-working-spaces/kontorfællesskaber i nedlagte landbrug, eller renovering af en lokal kulturhistorisk attraktion, et nyt fællesområde i landsbyen, eller etablering af vandrestier kan kombineres med nænsom naturpleje så biodiversiteten opretholdes.
 • Bæredygtig udvikling, inklusion og lokale samarbejder: LAG har særlig fokus på den 3-dobbelte bundlinje, både i de erhvervs- og de almennyttige projekter der støttes. Derfor er bæredygtighed i sig selv et vurderingskriterie, som bestyrelsen vil kigge nøje på, når projekter vurderes. fx er sammenhæng mellem turismeaktører, lokale gårdbutikker og vandrestier på én gang udvikling, hvor der skal være en klar plan for bæredygtigheden ift. beskyttelse af naturen og biodiversitet.
Fulde udviklingsstrategi 2023-2027

LAG Fjordlandet

En LAG, forkortelse for Lokal Aktions Gruppe, er en forening, som arbejder for udvikling i EU’s landdistrikter. Din Lokale Aktions Gruppe arbejder således under de samme regler, som andre LAG’er i hele EU. LAG Fjordlandets bestyrelse består af medlemmer fra begge kommuner og fra hver kommune er  repræsentanter for foreninger, kommunalpolitikere, borgere og erhvervsliv. Vi er altså et bredt funderet lokal, demokratisk forening, som arbejder for at skabe liv, mening og arbejdspladser i landdistrikterne i Lejre og Frederikssund. Det kan vi kun gøre ved at samarbejde med alle dele af de to kommuner, ved at skabe netværk – og årligt uddeler vi økonomisk støtte på godt 2 mio. kr. til projekter, som opfylder vores krav om udvikling af landdistrikterne.

EU’s officielle side for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter