Før du søger

Går du med en idé til et godt projekt, så kan LAG Fjordlandet støtte med op til 50%* af projektomkostningerne. LAG Fjordlandet yder støtte til projekter, der hjemhører i Lejre og Frederikssund kommuner, og som falder ind under LAG Fjordlandets udviklingsstrategi. Det er derfor en god ide, at du orienterer dig grundigt om reglerne forud for din ansøgningsproces. Læs bl.a.:

 • LAG Fjordlandets udviklingsstrategi (link til højre)
 • Projektvejledningen, udfærdiget af Plan- og Landdistriktsstyrelsen (link til højre)
 • Prioriteringskriterier, hvad er det lige LAG Fjordlandets bestyrelse lægger vægt på (link til højre)
 • Da det er EU midler, bør du kort gøre dig bekendt med “de minimis” reglerne og rekvirere en erklæring fra koordinator, til din ansøgning.
 • Da det er EU midler, bør du undersøge regler om “udbud” hvis din ansøgning overstiger 300 t.kr. Rekvirer de detaljerede oplysninger hos koordinator, til det videre arbejde med udbud.
 • Se også de vejledninger og hjælpevideoer der er i fanebladet “søg LAG”.

LAG Bestyrelsen kan indstille 2 typer projekter til støtte:

 1. Rammevilkårsprojekter (almennyttige), hvis formål det er at sikre grøn omstilling, skabe nye fælles faciliteter, oplevelser, øge trivsel, understøtte fællesskaber og udvikle livet på landet og i landsbyerne. Ofte er projekter båret af frivillig arbejdskraft, og udmønter sig i gratis oplevelser og servicetilbud
 2. Erhvervsprojekter, hvis formål det er at skabe vækst i små lokale virksomheder, nye jobs, udvikle nye turisme-, service- og produkttilbud samt fremme en grøn omstilling og bæredygtighed

*LAG Fjordlandet kan dække op til 50% af de projektomkostningerne – oftest uddeles mellem 100-400 t.kr. pr. ansøger.

LAG koordinatoren hjælper gerne med sparring omkring din projektidé, og konkret vejledning om hele ansøgningsprocessen. Det er gratis at få vejledning. Inden du kontakter os, opfordres du til at læse LAG Fjordlandets udviklingsstrategi og kigger på de øvrige links, der er indsat her på siden.

Udviklingsstrategi

Som potentiel ansøger er det en god idé at læse vores udviklingsstrategi.

Læs Udviklingsstrategien 

Projektvejledning

Vejledning om tilskud til LAG-Projekter

Læs mere her

De minimis regler i EU

LAG midler er støttet af EU. Derfor indgår der særlige regler om, hvor meget statsstøtte du kan modtage, hvis der er tale om erhvervsudvikling.

Læs De minimis regler i EU

Den ultrakorte version af LAG Fjordlandets strategi

LAG Fjordlandets strategi 2023-2027 understøtter nye spændende måder at udvikle Fjordlandet på:

Turisme og oplevelsesøkonomi – hvordan kan vi støtte videreudvikling og skabe oplevelser, kulturtilbud, natur- og outdooroplevelser, læring og samvær med de ressourcer, som vi har? Og som er anderledes end det, som andre regioner binder an med. Fjordlandets kendetegn er små, lokale og egenartede, hvordan kan vi sætte alle vores små perler på en snor og gøre det små til det store?

Håndværk, produktion og forædling – Fjordlandet er stadig et landbrugsland, som har et potentiale til at forædle mad til lokal glæde og til alle spisende i København, hvad enten de kommer på besøg eller spiser hjemme. Der er potentiale for yderligere udvikling af små produktionserhverv, såsom forædling og håndværk, naturformidling på og i fjordene, brobygning mellem børn og unge, skovrejsning etc. samt støtte en selvstændighedskultur i landdistriktet hvor transporten til arbejdspladsen er minimal hvis ikke den foregår på hjemmeadressen eller i lokale fællesskaber og partnerskaber
Resursesamarbejder – En del af fremtiden handler om at få mere ud af færre resurser eller eksisterende resurser. I Fjordlandet er der fx bygningsmasse, som engang var landbrugsbygninger og som nu står og venter på nyt liv. Måske vi kan dele faciliteter, salgskanaler, logistikmuligheder, hvad enten vi laver fritidstilbud, turismeinvolvering, kulturglæder eller erhvervsudvikling – og måske endda på tværs af sektorer – måske på tværs af det frivillige og det lønnede, på tværs af gæst og fastboende.

Lokale bæredygtige fællesskaber – fremtidens robuste lokalsamfund har stærke bæredygtige bundlinjer sociale, miljømæssige og økonomiske. Der er ingen tvivl om at det globale resursepres, sætter os i stand til at skabe hidtil usete organiseringer, som skaber det gode liv både for bofaste som gæster i Fjordlandet
I programperioden ser LAG Fjordlandet vores geografiske område udvikle sig indenfor:

 • Nye, små virksomheder/innovation: LAG Fjordlandet ønsker at støtte opstart af mikrovirksomheder og små virksomheder og iværksættere med sunde forretningsplaner, der kan bidrage til LAG’ens fokusområder på natur, miljø, social bæredygtighed, (gastro og natur) turisme, oplevelsesøkonomi, tætheden til København og skabe synergieffekter herimellem. (Mikrovirksomheder og små virksomheder defineres som virksomheder i regnskabsklasse A og B i henhold til Årsregnskabsloven)
 • Levende landsbyer: Borgere i de mange landsbyer kan arbejde hjemme i landsbyen sammen med andre i kontorfællesskaber –> landsbyerne bliver ikke affolket i løbet af dagen, trafikken og pendlingen formindskes, livskvaliteten øges, og der bliver tid til lokale fællesskaber og fokus på det lokale område. Forudsætninger er fibernet, omdannelse af tomme og nedslidte gårde til co-working spaces, alm. kontorfællesskaber, muligheder for liberalt erhverv og kreative værksteder samt turismerelaterede formål samt opretholdelse af offentlige transportmuligheder
 • Adgang til naturen på naturens præmisser, til gavn for borgere og turister: Sammenhængende muligheder for og oversigter over spisesteder, overnatningsmuligheder, seværdigheder, gårdbutikker, mindre turismerelaterede erhverv, vandrestier mv skal på én gang udvikle og beskytte vores natur, som området er så rigt på. Etablering af vandrestier kan kombineres med nænsom naturpleje så biodiversiteten opretholdes

Læs den fulde udviklingsstrategi for LAG Fjordlandet 2023-2027 på linket her til højre

Læs mere om støttemuligheder i linket her til højre

LAG Fjordlandet

En LAG, forkortelse for Lokal Aktions Gruppe, er en forening, som arbejder for udvikling i EU’s landdistrikter. Din Lokale Aktions Gruppe arbejder således under de samme regler, som andre LAG’er i hele EU. LAG Fjordlandets bestyrelse består af medlemmer fra begge kommuner og fra hver kommune er  repræsentanter for foreninger, kommunalpolitikere, borgere og erhvervsliv. Vi er altså et bredt funderet lokal, demokratisk forening, som arbejder for at skabe liv, mening og arbejdspladser i landdistrikterne i Lejre og Frederikssund. Det kan vi kun gøre ved at samarbejde med alle dele af de to kommuner, ved at skabe netværk – og årligt uddeler vi økonomisk støtte på godt 2 mio. kr. til projekter, som opfylder vores krav om udvikling af landdistrikterne.

EU’s officielle side for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter